Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. opdrachtgever: de partij die opdracht geeft
b. opdrachtnemer: Timmermans Coaching

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
03.1 - De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door opdrachtnemer en opdrachtgever een opdracht is ondertekend en de documenten waaruit deze ondertekeningen blijken in het bezit van opdrachtnemer zijn gekomen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever en opdrachtnemer verstrekte informatie. De genoemde documenten worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
03.2 - Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen.
03.3 - De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever
04.1 - Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

04.2 - Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

04.3 - Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

04.4 - De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

04.5 - Opdrachtgever zal in voorkomende gevallen, indien nodig ten behoeve van de goede uitvoering van werkzaamheden, opdrachtnemer voorzien van adequate werkruimte en het benodigde materiaal. Opdrachtnemer zal zich in die voorkomende gevallen houden aan de geldende normen en huisregels van opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
05.1 - Opdrachtnemer bepaalt in goed overleg met opdrachtgever de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

05.2 - Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

05.3 - Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overlegd te hebben.

Artikel 6 Geheimhouding
06.1 - Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

06.2 - Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

06.3 - Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

06.4 - Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 7 Intellectuele eigendom gebruikte middelen en methoden
Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen software, ontwerpen, adviezen, rapporten, syllabi en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan na schriftelijke toestemming vooraf van opdrachtnemer.

Artikel 8 Honorarium en overige kosten
08.1 - Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij uitdrukkelijk ‘no cure, no pay’-overeenkomsten worden aangegaan.

08.2 - Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, de gehanteerde tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen en deze in rekening
te brengen.

08.3 - De reiskosten en reistijd gemaakt door opdrachtnemer en eventueel ingeschakelde derden zijn niet inbegrepen in het honorarium. Deze zullen separaat in rekening worden gebracht.

08.4 - Na de totstandkoming van de overeenkomst wordt een voorschot bij aanvang van de werkzaamheden van het honorarium aan opdrachtgever in rekening gebracht. Het voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie.

Artikel 9 Betaling
09.1 - Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 21 dagen na dagtekening van de factuur. Indien opdrachtgever niet binnen
de onder

09.2 - Genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldagopdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

09.3 - Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalings-verplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever met een minimum van 15% van de factuur.

09.4 - Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheden stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10 Annulering
10.1 - In geval van annulering van een afgesproken datum van een overeengekomen trainings c.q. begeleidingsopdracht wordt, indien de annulering plaatsvindt binnen vier weken voor de afgesproken datum van de trainings c.q begeleidingsopdracht, 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Indien de annulering binnen twee weken voor de afgesproken datum plaatsvindt, zal 90% van het geoffreerde bedrag in rekening worden gebracht. Bij annulering vóór die tijd zijn geen kosten verschuldigd met uitzondering van eventueel gemaakte voorbereidings-kosten, zoals aangegeven in de offerte. Deze zullen in dat geval volledig in rekening worden gebracht. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de faxdatum.

10.2 - In geval van annulering van een vastgestelde datum en tijdstip voor individuele begeleiding wordt, indien de annulering plaatsvindt binnen 24 uur voor het vastgestelde tijdstip, 100% begeleidingskosten in rekening gebracht. Bij het annuleren buiten 24 uur doch binnen 48 uur voor het vastgestelde tijdstip wordt 50% van de begeleidingskosten in rekening gebracht. Bij annulering voor die tijd zijn geen begeleidingskosten verschuldigd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach, adviseur of trainer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk
tot een maximum van het honorarium voor de betreffende opdracht over de laatste uitvoeringsmaand.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1 - Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

12.2 - Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.

12.3 - In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen